شبکه اجتماعی رایگان بسازید

نویسنده : عباسی،احمد

چکیده

وب دو دارای جنبه‌های گسترده‌ای شده است که مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آن،شبکه‌های اجتماعی می‌باشد و امکان‌ ایجاد شبکه اجتماعی رایگان،از پدیده‌های جدید این مقوله است.در این فضا کاربران همانند ایجاد یک وبلاگ بدون‌ پرداخت هزینه می‌توانند اقدام به راه‌اندازی و مدیریت شبکه اجتماعی دلخواهشان کنند.در این مقاله علاوه بر ذکر نقاط قوت و ضعف ایجاد شبکه‌های اجتماعی در این گونه پایگاه‌ها،بعضی از ویژگی‌های سرویس‌دهنده‌های ایجاد شبکه‌های‌ اجتماعی رایگان را معرفی می‌کنیم.

کلمات کلیدی

شبکه‌های اجتماعی،ایجاد شبکه اجتماعی،شبکه اجتماعی رایگان.

ره آورد نور » تابستان 1389 – شماره 31 (صفحه 50)


‌ ‌‌‌اشـاره‌

وب دو دارای جنبه‌های گسترده‌ای شده است که مهم‌ترین و تأثیرگذارترین آن،شبکه‌های اجتماعی‌ می‌باشد‌ و امکان‌ ایجاد شـبکه اجـتماعی رایـگان،از پدیده‌های جدید این مقوله است.در این فضا کاربران همانند‌ ایجاد یک وبلاگ بدون پرداخت هـزینه می‌توانند اقدام به راه‌اندازی و مدیریت شبکه اجتماعی‌ دلخواهشان کنند.در این‌ مقاله‌ علاوه بـر ذکر نقاط قوت و ضـعف ایـجاد شبکه‌های اجتماعی در این گونه پایگاه‌ها،بعضی از ویژگی‌های سرویس‌دهنده‌های ایجاد شبکه‌های اجتماعی رایگان را معرفی می‌کنیم.

کلیدواژگان:

شبکه‌های اجتماعی،ایجاد شبکه اجتماعی،شبکه‌ اجتماعی رایگان.(به تصویر صفحه مراجعه شود)

شبکه اجتماعی رایـگان بسازید

آشنایی با سرویس‌های ایجاد شبکه اجتماعی رایگان

(به تصویر صفحه مراجعه شود) احمد عباسی(به تصویر صفحه مراجعه شود)

مقدمه‌

شبکه‌های‌ اجتماعی از ابزار و امکانات فراوانی استفاده می‌کنند تا جذابیت‌ها و ارتـباطات بـیشتری میان کاربران و پایگاه را فراهم آورند.در میان شبکه‌های اجتماعی که هرروز دست به ابداع و ارائه خدمات جدید می‌زنند‌،آنکه‌ پیشتازتر است،در جذب مخاطبان نیز موفق‌تر است.

بی‌شک،جهان امروز اطلاعات امروز بـر پایـه توان و اطلاعات خرد می‌باشد.فیس‌بوک،مای اسپیس،اورکات،بادو و صدها پایگاه به زبان‌های گوناگون‌ نشانگر‌ درک اهمیت این اطلاعات اندک ارائه شده توسط کاربران در کشورهای مختلف می‌باشد.

در کنار این شبکه‌های اجـتماعی،اکـنون شاهد یک پدیده نو در دنیای وب و ایجاد شبکه‌های اجتماعی‌ هستیم‌ و آن‌ راه‌اندازی پایگاه‌هایی است که به‌ کاربرانی‌ که‌ از اطلاعات فنی و برنامه‌نویسی ناچیزی بهره‌مند هستند،امکان ایجاد شبکه‌های اجتماعی همانند وبـلاگ را مـی‌دهد.سـازندگان و ایجادکنندگان شبکه‌های اجتماعی در این‌ سـرویس‌ها‌ کـه‌ تـوان بیشتری در جذب مخاطب داشته باشند،می‌توانند‌ مدعی‌ باشند که صاحب و مدیر یک شبکه اجتماعی کوچک برای خود هستند.

در این مقاله بـر آنـیم تـا علاوه بر‌ معرفی‌ اجمالی‌ تعدادی از این پایگاه‌ها کـه امـکان ایجاد شبکه اجتماعی را‌ فراهم می‌کنند،از مزایا و معایب آن نیز سخن به میان آوریم.

ره آورد نور » تابستان 1389 – شماره 31 (صفحه 51)


ویژگی‌های سرویس‌های ایجاد شبکه اجتماعی 1.ایجاد شـبکه‌ اجـتماعی‌ در‌ کـمترین زمان و بدون هزینه

افراد می‌توانند در عرض چند ثانیه یک‌ شـبکه‌ اجتماعی ایجاد نمایند.سازندگان شبکه‌ها در این سرویس‌ها برای استفاده از امکانات اولیه آن،غالبا نیاز‌ به‌ پرداخت‌ هزینه ندارند و بـا تـم‌های مـوجود در این سرویس‌ها می‌توانند رنگ و لعاب زیبایی‌ به‌ شبکه‌های‌ خودشان ببخشند و چـنانچه قـصد گسترش بیشتر داشته باشند،می‌توانند با پرداخت حق آبونمان ماهیانه‌ آن‌،از‌ سرویس‌ها و خدمات ویژه این قـالب‌ها بـهره بـگیرند.شاید بتوان گفت این بهترین فرصت برای‌ محک‌ توان مدیریتی افراد در ایـجاد شـبکه اجـتماعی و جذب مخاطبان باشد.

2.امکان مدیریت ظاهری‌ و محتوایی‌ آن‌

اگر چه شما می‌توانید در شبکه‌های اجـتماعی طـراز اول و بـرتر اقدام به ایجاد گروه‌ در‌ د ل این شبکه‌ها نمایید،ولی در مدیریت آن باید مطیع قوانین آن پایگاه باشید‌ و چـندان‌ دسـت‌ شما برای ایجاد تغییرات در آن باز نیست و امکانات محدودی را می‌توانید به گروهتان ارائه‌ دهـید‌؛حـتی در بـسیاری از موارد پیش آمده که اعمال سلایق آن پایگاه‌ مشکلاتی‌ را‌ برای این گروه‌ها ایجاد کرده اسـت و گـاهی بر اساس مقاصد سیاسی،فعالیت یک گروه را‌ مسدود‌ می‌کنند‌؛ نمونه آشکار آن،پایگاه فـیس بـوک اسـت که اقدام به بستن صفحات‌ و گروه‌های‌ حزب اللّه لبنان و شیعیان لبنان نمود.این پایگاه تحمل وجـود و فـعالیت این گروه‌ها را در درون‌ خود‌ ندارد.از طرفی چون این پایگاه‌ها حذف یک کـاربر را بـر مـبنای‌ گزارش‌ دیگر کاربران منوط می‌کنن دو اگر کاربری‌ خاری‌ در‌ چشم معاندان باشد،به سرعت گزارش تـخلف‌ دادهـ‌ مـی‌شود و حساب کاربری این عضو قطع می‌گردد. شما با ایجاد یک شبکه اجـتماعی‌ بـا‌ فراهم آوردن نیروهای مثبت و فعال‌ در‌ عرصه وب‌،تجربه‌ مدیریت‌ موفقی خواهید داشت و مدیریت مناسب،کاربران‌ را‌ به سـویی کـه می‌خواهید سوق دهید و دیگر مجبور به پذیرش شرایط تحمیلی‌ پایگاه‌هایی‌ چون فـیس بـوک نخواهید بود.

3.در‌ اختیار داشتن فضا و پهنای‌ بـاند‌ مـناسب

سـرویس‌دهندگان شبکه‌های اجتماعی،فضا‌ و پهنای‌ باند مناسبی را بـرای ایـجاد یک شبکه اجتماعی در اختیار قرار می‌دهند که‌ این‌ فضای رایگان از یک تا‌ دهـ‌ گـیگا‌ بایت متغیر است‌.در‌ تعدادی از ایـن سـرویس‌ها‌،خدمات‌ پولی آن بـیشتر مـحدود بـه استفاده از فضا و پهنای باند بیشتر مـی‌باشد.فـضای رایگان‌ در‌ پایگاهی مانند ning به ده گیگا‌ بایت‌ و پهنای باند‌ به‌ 001‌ گیگا بایت مـی‌رسد کـه‌ امکان بسیار خوبی است تا بـدون پرداخت مبلغ بیشتر از فـضای رایـان این پایگاه‌ها استفاده‌ کرد‌.

4.امـکان اتـصال به پایگاه‌های وب دویی‌ و اشتراکی‌ دیگر‌

از‌ امکانات‌ این نوع از‌ شبکه‌های‌ اجتماعی آن است که شـما مـی‌توانید با بیشتر پایگاه‌های وب دویی مـانند:تـوییتر،فـیس بوک و یوتیوب‌ ارتـباط‌ بـرقرار‌ کنید.

علاوه بر پیـوند بـه شبکه‌های اجتماعی‌ و پایگاه‌های‌ وب‌ دویی‌، خدمات‌ این‌ پایگاه‌ها از نظر فنی و کیفی روز به روز در حال گـسترش و بـهبود را آر اس اس و دیگر خدمات وب دویی باشید؛زیرا ایـن پایـگاه‌ها خودشان تـلاش مـی‌کنند‌ تـا از عرضه چنین خدماتی عـقب نمانند.

5.سیستم‌های رایگان متفاوت

تمام پایگاه‌هایی که امکان ایجاد شبکه اجتماعی را ارائه می‌دهند،از یک نوع سـیستم رایـگان و پولی تبعیت نمی‌کنند. ایجاد و راه‌اندازی‌ شبکه‌ اجـتماعی و اسـتفاده مـحدود از امـکانات ایـن پایگاه‌ها رایگان اسـت؛ولی چـنانچه بخواهید از خدمات گسترده آن بهره ببرید،باید به صورت ماهانه حق آبونمان آن را پرداخت نمایید.هرکدام‌ از‌ این پایـگاه‌ها شـرایط و ویـژگی‌های خاصی برای ارائه خدمات رایگان دارند؛

1.محدودیت بـر اسـاس مـدت:تـعدادی از ایـن پایـگاه‌ها شرایط رایگان آن‌ها اشتراک رایگان‌ یک‌ یا چند ماهه است و چنانچه‌ کاربر‌ مایل باشد،پس از اتمام تاریخ اشتراک رایگان اقدام به خرید از آن پایگاه و شرکت می‌کند وگر نه پایـگاه او حذف می‌شود.

2.محدودیت بر‌ اساس‌ تعداد کاربر:تعداد دیگر‌ از‌ پایگاه‌ها اشتراک رایگان آن محدود به تعداد کاربران می‌باشد.یعنی شما تنها در محدوده رایگان می‌توانید تعداد مشخصی کاربر داشته باشید و برای افـزایش امـکان پذیرش کاربران بیشتر باید حق اشتراک‌ ماهانه‌ آن را بر اساس تعداد کاربرانی که می‌خواهید داشته باشید،پرداخت کنید.

ره آورد نور » تابستان 1389 – شماره 31 (صفحه 52)


(به تصویر صفحه مراجعه شود) 3.محدودیت بر اساس پهنای باند و فضا:نـوع سـوم اشتراک رایگان،مربوط به محدودیت‌ در‌ فضا و پهنای‌ باند می‌باشد.شبکه‌های اجتماعی که در این پایگاه‌ها ایجاد می‌شود،نه در زمان و نه در تعداد کاربر‌ محدودیت نـدارند؛ولی چـنانچه ترافیک پایگاه و مطالب ارسالی کـاربران افـزایش یابد‌ و فضای‌ پایگاه‌ شما تکمیل شود،برای افزایش آن مجبور به خرید و استفاده از خدمات ویژه می‌باشید.

چالش‌های سرویس‌های ایجاد ‌‌شبکه‌ اجتماعی 1.تغییر در سیاست‌های مالی

از جـمله مـشکلاتی که این سرویس‌دهنده‌ها بـرای ایـجاد‌ کنندگان‌ شبکه‌های‌ اجتماعی پدید می‌آورند،تغییر در سیاست‌ها و به خصوص سیاست‌های مالی می‌باشد.کاربران با استفاده از‌ امکان رایگان ایجاد شبکه اجتماعی اقدم به راه‌اندازی شبکه اجتماعی می‌کنند و اندک اندک‌ پایگاهشان رونـق قـابل توجهی‌ پیدا‌ می‌کند که با تغییر سیاست‌ها و چرخش از رایگان به خدمات پولی و قطع شبکه‌های رایگان عملا تلاش‌های این شبکه‌ها را به یأس مبدل می‌کنند و سازندگان شبکه‌های اجتماعی مجبور هستند یا از ایجاد‌ و مـدیریت شـبکه اجتماعی صـرف نظر کنند یا از یک سرویس‌دهنده به سرویس‌دهنده دیگر نقل مکان کنند که طبیعتا باید راه برای جذب مـخاطب و علاقه‌مند کردن و کار کردن با آن‌ها را دوباره‌ تجربه‌ کنند که ایـن آزمـون و خـطا برای آن‌ها هزینه‌بر خواهد بود.

2.تبلیغات ناخواسته

تبلیغات ناخواسته در شبکه‌های اجتماعی که به صورت رایگان خدمات دریـافت ‌ ‌مـی‌کنند،از چالش‌های این شبکه‌ها است.این‌ سرویس‌دهنده‌ها‌ یا از طریق کلیک کاربران شبکه‌های شما و یـا از طـریق خـرید،درآمد کسب می‌کنند و تا زمانی که شما هزینه پرداخت نکرده باشید،سرویس‌دهنده ایجاد شبکه‌های اجـتماعی به دلخواه تبلیغات‌هایی‌ را‌ در پایگاه شما به نمایش می‌گذارند که شاید برای شما خـوشایند نباشد و با اهداف شـما نـاسازگار باشد و در عمل موجبات رنجش کاربرانی را که نسبت به این امر اشراف‌ ندارند‌،پدید‌ خواهد آورد.

3.ایجاد گروه به‌ جای‌ ایجاد‌ شبکه اجتماعی

تعدادی از این پایگاه‌ها را که امکان ایجاد شبکه‌های اجتماعی را ارائه می‌دهند،بـه معنای واقعی نمی‌توان ایجاد شبکه‌ اجتماعی‌ دانست‌؛بلکه ایجاد گروه می‌باشد،مانند آنچه در یاهو‌ یا‌ گوگل صورت می‌پذیرد؛چرا که این پایگاه‌ها،سازندگان و زیر مجموعه‌هایشان را بسیار محدود می‌کنند و حتی اجازه تـغییر تـم و نما‌ برای‌ شبکه‌های‌ اجتماعی خودشان را ندارند و همگی باید قالب و امکانات مشخص‌شده‌ای را‌ بپذیرند.

4.عدم هماهنگی با زبان فارسی و زبان‌های راست‌چین

یکی از مشکلات سرویس‌دهنده‌های شبکه‌های اجتماعی،این است که با‌ زبان‌های‌ راسـت‌چین‌ مـانند فارسی همخوانی ندارند.این عدم هماهنگی از دو جهت حاصل‌ می‌شود‌:اول آنکه قالب پایگاه، چپ‌چین می‌باشد که حتی با تغییراتی که مجال آن در پایگاه فراهم‌ شده‌ است‌،باز هم قالب پایگاه،چـپ‌چین و بـه هم ریخته به نظر می‌رسد.دوم‌ آنکه‌ در‌ هیچ‌کدام از شبکه‌های اجتماعی زبان فارسی یا عربی در میان زبان‌های آنها دیده نمی‌شود‌ و شما‌ باید‌ اقدام به ترجمه گزینه‌های آن به فارسی نمایید کـه بـی‌شک، امـری وقت‌گیر خواهد بود‌ و حتی‌ تـعدادی از سـرویس‌دهنده‌ها،ایـن امکان را نیز در دسترس قرار ندانده‌اند.

5.عدم امکان‌ دسترسی‌ به‌ برنامه‌نویسی شبکه اجتماعی

یکی از محدودیت‌های استفاده از پایگاه‌ها برای ایجادکنندگان‌

ره آورد نور » تابستان 1389 – شماره 31 (صفحه 53)


شبکه‌های اجتماعی در‌ ایـن‌ اسـت کـه برای اعمال تغییرات،برنامه محدودی را در اختیار قرار مـی‌دهند و شـما‌ برای‌ اعمال‌ تغییرات بیشتر باید ابتدا از آن شرکت خریداری نمایید و یا درخواست خود را برای تغییرات‌ مورد‌ نظرتان ارسال نمایید تـا تـیم بـرنامه‌نویسی آن شرکت و پایگاه،درخواست شما را‌ بررسی‌ کرده‌ و در صورت امکان،اعمال نـمایند.

6.فیلتر و تحریم

از آنجا که این پایگاه‌ها خدمات رایگان ارائه‌ می‌دهند‌ و کسانی‌ که با اینترنت آشنا هستند،این امـر را فـرصتی بـرای ایجاد یک‌ شبکه‌ اجتماعی رایگان برای خویش می‌بینند،عده بسیاری بـه راهـ‌اندازی یک شبکه اجتماعی برای خود روی می‌آورند‌.از‌ طرف دیگر،متأسفانه فضای اینترنت می‌تواند ابزاری برای بر هـم زدن نـظم‌ اجـتماعی‌ و اخلال در اصول و ارزش‌های اخلاقی باشد.این‌ امر‌ موجب‌ می‌شود تا متصدیان امـر اقـدام بـه فیلتر‌ کردن‌ این گونه پایگاه‌ها کنند.این امر مشکلات بسیاری را برای صاحبان شبکه‌هایی کـه‌ اقـدام‌ بـه راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی سالم‌ کرده‌اند‌،ایجاد می‌کند‌ و حتی‌ گاهی‌ تمام زحمات آنها را به جـهت‌ بـداخلاقی‌ گروهی دیگر به هدر می‌رود.بنابراین،راه‌اندازی یک شبکه اجتماعی مفید در‌ پایگاه‌های‌ رایـگان هـمیشه نـمی‌تواند تکیه‌گاه خوب و مطمئنی‌ باشد.

در تعدادی از‌ این‌ پایگاه‌ها مانند نینگ،تصاویر و فیلم‌های‌ همه‌ شبکه‌های اجـتماعی کـه از این پایگاه،خدمات می‌گیرند،در فضای مشترک آپلود می‌شود‌ و با‌ فیلتر شدن این بخش،امـکان‌ نـمایش‌ تـصاویر‌ و فیلم‌های آپلودشده وجود‌ ندارد‌.در این صورت،طبیعی‌ است‌ که پایگاه مذکور از فعالیت پویا دور می‌شود.

یـکی از امـوری که کاربران ایرانی‌ در‌ استفاده از اینترنت دچار مشکل می‌شوند‌ و این‌ مشکل در‌ مورد‌ پایـگاه‌های‌ شـبکه‌های اجـتماعی نیز نمود‌ پیدا می‌کند،تحریم‌های برخی کشورها علیه ایران می‌باشد.از آنجا که بسیاری از خدمات‌دهندگان عـمده‌ الکـترونیک‌ مـانند پایگاه‌های مهمی همچون گوگل و یاهو‌ از‌ کشور‌ آمریکا‌ اداره‌ می‌شوند و تابع قوانین‌ ایـن‌ کـشور هستند،در تحریم‌های اعمال‌شده عملا مشکلاتی برای این پایگاه‌ها ایجاد می‌شود و حتی در آن‌ها امکان‌ پرداخت‌ حق‌ اشـتراک از طـرف صاحبان شبکه اجتماعی و دریافت‌ خدمات‌ بیشتر‌ نیز‌ میسر‌ نمی‌باشد‌.از این رو، توصیه مـی‌شود ایـجاد پایگاه‌های شبکه‌های اجتماعی در بسترهای داخلی و سرورها و مـیزبان‌هایی صـورت پذیـرد که از کشور آمریکا پشتیبانی نمی‌شوند.

(به تـصویر صـفحه مراجعه شود‌)

ره آورد نور » تابستان 1389 – شماره 31 (صفحه 54)


نگاهی به سرویس‌های ایجاد شبکه اجتماعی

در ادامه،تعدادی از این پایگاه‌ها را مـعرفی اجـمالی می‌کنیم. البته تعداد این نـوع از پایـگاه‌های اینترنتی روز بـه روز رو بـه افـزایش می‌باشد‌ و ما‌ در این مجال فقط بـرخی از ایـن سرویس‌ها را معرفی نموده‌ایم.همچنین بررسی همه‌جانبه این پایگاه‌ها نیاز به تجربه عـملی در خـصوص کار با تک تک این پایـگاه‌ها و شمارش‌ نقاط‌ قوت و ضـعف آنـها است که با حجم انـدک ایـن نوشتار میسر نمی‌باشد.

1.پایگاه نینگ (ning.com)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) پایگاه نینگ‌ کـه‌ در اکـتبر 5002 راه‌اندازی شد‌،قالبی‌ آماده اسـت تـا هـرکس بنا به سـلیقه خـودش اقدام به ایجاد یـک شـبکه اجتماعی نماید.پایگاه نینگ با مشارکت مارک اندرسن‌1و جینا بیانچینی‌2ایجاد‌ شد‌.نینگ بـعد از نـت‌ اسکیپ‌‌3و اپسور4 سومین جزء شرکت انـدرسن مـی‌باشد.نینگ،هـمانگونه کـه جـینا بیانچینی در وبلاگش ذکر کـرده است،به زبان چنین به مفهوم صلح و آرامش می‌باشد.5

نینگ،رقیب سرسختی برای مای اسـپیس‌ و فـیس‌ بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی است؛چـرا کـه امـکانی فـراهم نـموده است تا کـاربرانش جـهت ایجاد و تغییر قالب و ساختار شبکه اجتماعی دلخواهشان اقدام کنند.کاربران می‌توانند به راحتی اطلاعات و ثبت نـام‌ کـاربرانشان‌ را مـدیریت‌ کنند.

بهترین ویژگی نینگ در این است کـه هـرکس بـدون هـیچ گـونه مـحدودیتی می‌تواند در موضوع خاص‌ و بر اساس هرنیاز،عضویت را محدود نماید.کاربران می‌توانند بر مبنای‌ نیازهایشان‌ هرکدام‌ از امکانات شبکه‌هایشان مانند تشکیل گروه،قرار دادن تصاویر و فیلم را حذف یا اضافه نـمایند.نینگ کدهای ‌‌برنامه‌نویسی‌ بسیار کمی را جهت اعمال تغییرات در دسترس قرار می‌دهد،با این حال‌، همین‌ کدهای‌ مختصر نیز کمک‌های خوبی برای تغییر نما و ظاهر شبکه اجتماعی فراهم می‌آورد.

بخشی از خـدمات‌ نـینگ،رایگان،و بخش دیگر آن پولی می‌باشد.فرآیند ایجاد شبکه اجتماعی مورد نظرتان‌ در نینگ رایگان است‌ و تبلیغات‌ نینگ نیز در صفحات آن نمایش داده می‌شود؛اما کسانی که مایل باشند می‌توانند با پرداخت حق اشـتراک مـاهانه برای سرویس‌های ویژه،از خدمات بیشتری بهرمند شوند.علاوه بر حذف تبلیغات‌ نینگ،داشتن دامنه اختصاصی و افزایش فضا و پهنای باند،از سرویس‌های ویژه این پایـگاه بـه شمار می‌رود.

از دیگر امکانات نـینگ مـی‌توان به این موارد اشاره کرد:صفحات شخصی برای تمام کاربران‌،وب‌نوشت‌ها‌،تالارهای بحث،گروه، فیلم و تصویر،امکان چت و نمایش تصاویر به صورت اسلاید در صـفحه اول.

در دسـامبر 8002 نینگ اعلام کرد کـه دیـگر پذیرای شبکه‌های اجتماعی مستهجن نخواهد بود و یک‌ ماه‌ به صاحبان شبکه‌ای غیر اخلاقی وقت داد تا شبکه‌هایشان را جمع کنند.

یکی از بدترین اخبار برای ایجادکنندگان شبکه‌های اجتماعی در نینگ این بود که ایـن شـرکت قصد دارد‌ خدمات‌ رایگانش را از اول ژولای 0102،ده تیرماه 98،جمع کند که این امر موجب رنجش و بر باد رفتن امید بسیاری گردید و از طرفی،پایگاه‌های مشابه نینگ در صدد‌ جذب‌ کاربران‌ رانده‌شده از نینگ برآمدند.

نینگ‌،سه‌ نـوع‌ قـیمت به کـاربرانش پیشنهاد داده است:

1.سه دلار در ماه که شامل 051 کاربر با تغییرات محدود می‌باشد؛

2.بیست دلار در‌ ماه‌ که‌ شامل کارران نـامحدود و امکان تغییرات مورد نظر و دلخواه‌ در‌ پایگاه می‌باشد؛

3.پنجاه دلا در ماه که شـامل کـاربران نـامحدود و پشتیبانی کامل از شبکه‌های اجتماعی است.

سوشال گو: (SocialGo‌.com‌)

(به‌ تصویر صفحه مراجعه شود) سوشال گو،یک شرکت انـگلیسی ‌ ‌اسـت‌ که با همکاری الکس هالیدی‌6،استیو هاردمن‌7و دمنیک ویتلی‌8در سال 7002 م بنیاد نهاده و در سـال 9002 م مـنتشر‌ شـد‌.

ره آورد نور » تابستان 1389 – شماره 31 (صفحه 55)


(به‌ تصویر صفحه مراجعه شود) سوشال گو نیز مانند نینگ می‌باشد.شما‌ علاوه‌ بر ایـجاد شبکه اجتماعی مورد نظر،می‌توانید به سادگی بنا به ذوق و سلیقه خودتان،در پایگاه‌ تـغییرات‌ ایجاد‌ کنید.

افرادی کـه اقـدام به راه‌اندازی شبکه اجتماعی مورد نظرشان در این‌ پایگاه‌ می‌کنند‌،تا یک سال می‌توانند از خدمات رایگان آن استفاده کنند؛ولی پس از یک‌ سال‌ باید‌ خدمات پولی آن را پرداخت نمایند.

بر خلاف نینگ که دارای یک بانک اطلاعات‌ کـاربران‌ در تمام شبکه‌های اجتماعی است و هرکاربر با ثبت نام در یکی از شبکه‌های‌ اجتماعی‌ نینگ‌ در دیگر شبکه‌های اجتماعی نینگ شناسایی می‌شود،در سوشال گو شما برای ورود به‌ هریک‌ از شبکه‌ها مستلزم ارائه اطلاعات از نو می‌باشید.البته بـر خـلاف نینگ امکان‌ گفتگوی‌ ویدئویی‌ در این شبکه وجود دارد.

تغییر سیاست‌های نینگ و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی رایگان موجب می‌شود‌ تا‌ کاربران از نینگ مهاجرت کرده و به پایگاه‌هایی چون سوشال گو روی بیاورند‌.سوشال‌ گـو‌ قـول داده است که در قوانین مالی خودش تغییر ایجاد نکند تا موجبات نگرانی کاربران‌ را‌ فراهم‌ نکند.

بر خلاف نینگ که سورس اندکی در اختیار قرار می‌دهد و برنامه‌نویسان‌ نمی‌توانند‌ دخل و تصرف چندانی در شـبکه خـودشان ایجاد کنند،ولی در سوشال گو کاربران می‌توانند به راحتی‌ در‌ ساختار شبکه اجتماعی مورد نظرشان تغییر و تحول ایجاد نمایند.

امکان انتقال اطلاعات‌ از‌ سوشان گو وجود دارد و پایگاه مزبور این‌ امکان‌ را‌ فراهم کـرده تـا کـاربران بتوانند یک نسخه‌ از‌ اطلاعات شـبکه خـودشان را داشـته باشند.

3.گرو grou.ps

شرک گرو،یک شرکت‌ خصوصی‌ است که مقر آن در‌ پالو‌ آلتو در‌ کالیفرنیا‌ است‌؛اما دفاتر توسعه‌ای آن در استانبول‌ ترکیه‌ قرار دارد.گرو در اوایـل 6002 مـیلادی تـوسط یک ترکیه‌ای به نام‌ امری‌ سکولو،تأسیس شـد.ایـن پایگاه بیش‌ از 3 میلیون عضو ثبت‌ شده‌ دارد.

با تغییر سیاست‌های نینگ‌ و مختار‌ کردن کاربرها بین پرداخت مبلغ یا ترک نـینگ،گـرو تـلاش می‌کند تا کاربران‌ و سازندگان‌ شبکه‌های اجتماعی نینگ را به‌ سوی‌ خـویش‌ جذب کند و با‌ ادامه‌ سیاست‌های رایگان خود موجبات‌ جلب‌ اعتماد سازندگان شبکه اجتماعی گردد.

گرو هنوز نسخه آزمـایشی‌اش را پشـت سـر می‌گذارد.خدمات‌ رایگان‌ آن بسیار زیاد است و کاربران به‌ راحتی‌ می‌توانند رنـگ‌ و تـم‌ شبکه‌ اجتماعی خودشان را تغییر‌ دهند.گرو ده گیگ فضای رایگان در اختیار کاربران می‌گذارد و خدمات پولی آن مربوط به‌ فـضاهای‌ بـیشتر اسـت.

منجمد کردن یا معلق‌ کردن‌ فعالیت‌ کاربران‌ در‌ گرو،از ویژگی‌های‌ متمایز‌ آن است.در نـینگ مـدیر شـبکه اجتماعی گاهی اقدام به اخراج کاربر می‌نمود که به تبع‌ آن‌ تمام‌ فعالیت‌ها اعـم از نـقد و نـظرها،وب‌نوشت‌ها و…حذف‌ می‌شد‌ که‌ این‌ عمل‌ مشکلاتی‌ را در شبکه ایجاد می‌کرد و مهم‌ترین آن این بود کـه بـا حذف یک کاربر همه نقد و نظرهای او حذف می‌شد و در نتیجه نقد و نظرات دیگران و بـحث‌هایی کـه‌ وی در آنـها شرکت کرده بود،ناقص می‌ماند.

گفتنی است که ظاهر و نمای گرو مانند نینگ جـذاب نـیست و

ره آورد نور » تابستان 1389 – شماره 31 (صفحه 56)


با همه مرورگرها همخوانی ندارد؛ولی تم‌های بسیار زیبا و جذابی نسبت به‌ نینگ‌ دارد.

از امـکانات گـرو مـی‌توان به این موارد اشاره کرد:گفتگو و چت میان اعضا،ویکی،وب‌نوشت‌ها،تقویم،ویدئوها،کلیپ‌ها،فـایل‌ها، تـصاویر،لینک‌ها،زیرگروه‌ها،نقشه و بحث‌ها.

از جمله ویژگی‌های خاص‌ گرو‌ هم می‌توان به مـوارد ذیـل اشـاره کرد:

1.دسترسی به تم‌های بسیار زیاد و زیبا؛

2.امکان نقد مطالب کاربر در فیس بوک از طریق ایـن‌ پایـگاه‌؛

3.امـکان مشاهده کاربران آنلاین،فعال‌ و تازه‌ عضو شده بدون استفاده از هیچ ابزار دیـگر.

بـه نظر می‌رسد پایگاه گرو یکی از بهترین گزینه‌ها برای مهاجرت کاربران از نینگ به این‌ سرویس‌ می‌باشد.ایـن پایـگاه نسبت‌ به‌ اسپروز این ویژگی را دارد که بسیار روان و سبک می‌باشد و کار کردن بـا آن دشـوار نیست.

4.اسپروز (spruz.com)

(به تصویر صفحه مراجعه شـود) اسـپروز یـکی از پایگاه‌های در حال‌ رشد‌ است که آینده درخـشانی در ایـجاد شبکه‌های اجتماعی خواهد داشت.اسپروز در ژوئن 7002 میلادی ایجاد شد و در ماه آگوست همان سال دارای 003 هـزار عـضو بود.اسپروز مانند دیگر‌ پایـگاه‌های‌ خـدمات‌دهنده ایجاد‌ شـبکه اجـتماعی بـه کاربران خود اجازه می‌دهد که بـدون دانـش فنی خاص، با استفاده از هزاران تم‌ زیبا و امکان ایجاد تغییرات دلخواه،شـبکه اجـتماعی خودشان را طراحی نمایند‌.

اسپروز‌ توسط‌ جـی روبرتس‌9و دیوید فورمن‌01بـنیاد نـهاده شد.اسپروز یک مؤسسه خـصوصی اسـت که توسط همین دو ‌‌نفر‌ اداره و گسترش پیدا کرد.بعد از راه‌اندازی این پایگاه،هزاران شـبکه اجـتماعی با‌ استفاده‌ از‌ قالب قوی و بـا قـابلیت اسـپروز اقدام به راهـ‌اندازی وب سـایت‌های مورد نیاز خودشان کـردند.

اسـپروز‌ میان غول‌های شبکه‌های اجتماعی رشد بسیار خوبی دارد و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و موجب‌ شده اسـت کـسانی که‌ شبکه‌ اجتماعی در اسپروز ایجاد مـی‌کنند،صـاحب ترافیک و رتـبه ویـژه‌ای در مـوتورهای جستجوگر شوند.

امکاناتی کـه این پایگاه در اختیار قرار می‌دهد،بسیار متنوع است و برای مدیریت یک شبکه اجتماعی شرایط خـوبی‌ را فـراهم می‌آورد؛البته دسترسی به امکانات آن،انـدکی صـبر و حـوصله نـیاز دارد تـا با تمام جـوانب پایـگاه آشنایی پیدا کنید.

یکی از مشکلات عمده اسپروز سنگین بودن آن است و کاربران‌ برای‌ کار با آن راحت نـیستند و هـمچنین زبـان فارسی را پشتیبانی نمی‌کند.امکان ترجمه به گـونه‌ای کـه نـینگ و دیـگر شـبکه‌ها فـراهم کرده‌اند نیز در اینجا به خوبی فراهم نیست.

5.کرودوین (crowdvine‌.com‌)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) این پایگاه بر خلاف دیگر پایگاه‌هایی که خدمات ایجاد شبکه اجتماعی ارائه می‌دهند،زیبا و جـذاب نیست؛ولی پیچیدگی نیز ندارد.کرودوین با مدیریت تک‌نفره‌ تونی‌ استوبلبین‌11راه‌اندازی شده است.

ویژگی عمده و برجسته کرودین در پروفایل کاربران، وب‌نوشت‌ها و پیام‌های جمعی است.در شبکه‌هایی که از طریق این پایگاه ایجاد مـی‌کنید،امـکان به اشتراک‌گذاری فایل‌های‌ مالتی‌ مدیای‌ سنگین اعم از فیلم و تصویر‌ را‌ ندارید‌ که این خود در کم‌رنگ شدن جذابیت کرودوین نقش بسیاری دارد و این به‌

ره آورد نور » تابستان 1389 – شماره 31 (صفحه 57)


جهت این بود که مدیر پایگاه کرودوین،هـدفش‌ از‌ ایـجاد‌ این پایگاه ارتباط میان اعضای شبکه اجتماعی بود‌؛نه‌ به اشتراک‌گذاری تصاویر و فیلم‌ها.چنین قالبی،بسیار مورد توجه سازمان‌ها جهت ارتباطات درون‌سازمانی و مـقاصد تـخصصی شده است.

اینکه شبکه‌های‌ اجـتماعی‌ سـرویس‌گیرنده‌ از کرودوین،فاقد امکان تغییر در نما و ظاهر و طرح و رنگ‌ می‌باشند،خود مؤید این نکته است که هدف از راه‌اندازی این سیستم ارائه خدمات کاری در این طرح‌ بـوده‌ و نـه‌ صرف دوستیابی و تفریح.

هـمه شـبکه‌های اجتماعی که در کرودوین ایجاد می‌شوند‌،دارای‌ یک قالب و نمای یکسان و با سؤالات یکسان رو به رو هستند.از ضعف‌های دیگر کرودوین این‌ است‌ که‌ تونی،ایجادکننده این سیستم، تصمیمی جهت برداشتن تبلیغات و یـا بـهره‌مندی از نشانی‌ مستقل‌ برای‌ شبکه‌های اجتماعی ندارد.تعدادی از سازندگان شبکه‌های اجتماعی خواهان افزودن امکان تقویم و ایجاد ویکی‌ در‌ شبکه‌هایشان‌ هستند که تا کنون تونی به درخواستشان پاسخی نداده است.

وان سایت (ONEsite.com‌)

(به‌ تـصویر صـفحه مراجعه شـود) وان سایت از پایگاه‌های فرعی پایگاه کاتالوگ،میزبانی پایگاه‌ها‌،می‌باشد‌ که‌ هم امکان ایجاد شبکه اجتماعی و هم ایجاد پایـگاه را فراهم می‌کند.وان سایت به‌ شما‌ اجاز می‌دهد تا نشانی مخصوص بـه خـودتان داشـته باشید که با پایگاه موجود‌ هماهنگی‌ دارد‌؛اما برای این امر باید از وان سایت خرید نمایید؛چرا که ایـن ‌ ‌امـکان در‌ نوع‌ رایگان آن وجود ندارد.ایجاد شبکه اجتماعی در این پایگاه چندان بد‌ هم‌ نـیست‌.تـعدادی از پایـگاه‌ها با استفاده از خدمات شبکه اجتماعی وان سایت،در درون خود از‌ خدمات‌ شبکه‌ اجتماعی بهره‌مند شده‌اند.

با این حـال،معلوم نیست که آیا شبکه‌های سفارشی‌ که‌ به طور کامل توسط تیم وان سـایت و آن هم با قیمت بـالای 0052 دلار در مـاه‌ ارائه‌ می‌شود،توسط تیم این پایگاه طراحی می‌شود یا از ابزارهای آماده بهره‌ می‌گیرد‌ که گویی مورد اول درست‌تر باشد.صرف‌ نظر‌ از‌ کیفیت قالب وان سایت که چندان تعریفی‌ ندارد‌،قیمت و محدودیت بسیاری را نـیز اعمال می‌کند.در سرویس رایگان آن فقط می‌توانید‌ در‌ شبکه خودتان 001 کاربر داشته‌ باشید‌ و با پرداخت‌ 03‌ دلار‌ در ماه،هزار کاربر و با پرداخت‌ 002‌ دلار در ماه،01 هزار کاربر می‌توانید داشته باشید که با این‌ اوصاف‌، مناسب نمی‌باشد.

در پایـان،گـفتنی است‌ که توضیح جوانب مختلف‌ این‌ سرویس و دیگر موارد یادشده در‌ این‌ نوشتار،نیازمند ایجاد یک شبکه اجتماعی در این نوع پایگاه‌ها و جذب کاربر و محک‌ زدن‌ پایگاه است که بدیهی است‌ ایـن‌ امـر‌ عملا وقت‌گیر و در‌ واقع‌،تحقق آن میسر نمی‌باشد‌ و آنچه‌ بیان شد،کلیاتی چند بود جهت آشنایی علاقه‌مندان با سرویس‌های ایجاد شبکه اجتماعی رایگان‌.*

پی‌نوشت‌ها‌:

————–

(1). Marc Andereessen.

(2). Gina Bianchini.

(3). Netscape

(4). Opsware‌.

(5). The‌ Story Behind‌ the‌ Ning‌ Name,by Gina Bianchini‌,Ning Blog,April 11,2007.

(6). Alex Halliday.

(7). Steve Hardman.

(8). Dominic Wheatly.

(9). JayRoberts.

(01). david Furman‌.

————–

(11‌). Tony Stubblebine.

مطالب مرتبط

نظرات شما

قالب ووکامرس