جامع الأحادیث 3/5 فرهنگ جامع روایات شیعه

ره آورد نور » پاییز 1390 – شماره 36 (صفحه 34)


‌ ‌‌‌جـامع‌ الأحادیث 5/3 فرهنگ جامع روایات شیعه

علی نعیم الدین خانی

Ali.n.khani@gmail.com‌

اشاره‌

به‌ دنبال تولید نـرمافزار «جـامع الأحـادیث 5/3» و انتخاب آن در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی‌ رسانههای دیجیتالِ امسال به عنوان «رتبه نـخست در بخش بهترین مبلغ و مروج اسلام‌ و معارف اسلامی»، بر آن‌ شدیم‌ تا نگاهی بـه محتوا علمی و قابلیتهای فـنی و پژوهـشی این کتابخانه روایی داشته باشیم و خوانندگان عزیز را با توانمندیها و محتوای آن آشنا سازیم. گفتنی است که نگارنده در تنظیم و ارائه مباحث این‌ نوشتار، از مطالب موجود در قسمت «درباره برنامه» نرمافزار جامع الأحادیث بهره بردهاست. امـید است که این تلاش کوچک، مورد قبول درگاه بزرگ رحمانی قرار گیرد.

ره آورد نور » پاییز 1390 – شماره 36 (صفحه 35)


درآمد‏

حدیث، دومین منبع احکام‌ و معارف‌ دینی است که بعد از قرآن کریم، از جایگاه والایی در نظام معرفتی اسلام برخوردار اسـت و مـشتمل بر سنت و سیره معصومین(ع) در سه حوزه: قول، فعل و تقریر است. نظر به‌ اهمیت‌ تأسی به سیره نبوی و اطاعت از اولیالأمر از نظرگاه قرآنی، منزلت روایات و اهمیت آن بیشتر رخ مینماید و در دسترس قرار دادن این گـنجینه سـترگ و ارائه آن به بهترین شکل‌ ممکن‌، وظیفهای مهم بر عهده عالمان و دلسوختگان دین و معنویت است تا بدون هیچ تغییری، به نسلهای آینده انتقال یابد. از این رو، تلاش فراوان و زحمات شبانهروزی دانشمندان حـدیثشناس و عـلمای متعهد‌ در‌ زمینه‌: جمعآوری، نگارش و عرضه روایات و نیز‌ ترجمهها‌ و شرحهای‌ روایی، بسی ستودنی و شایسته تقدیر است. پس بر ما است که این امانت بزرگ را بهنیکویی تمام حفظ و صیانت نماییم و در‌ اختیار‌ دیـگران‌ قـرار دهـیم و در تنظیم و نشر آن مشارکتی فعال‌ و مـؤثر‌ داشـته بـاشیم.

اما با ظهور عصر فناوری و پیدایش رایانه، مسیر توسعه این دانش بنیادین دینی و استفاده مطلوبتر از آن‌، هموارتر‌ گردید‌ و امکاناتی چون: ثـبت دقـیق احـادیث، جمعآوری روایات در یک منبع‌ واحد، جستجوی آسان و سـریع، مـقایسه بین روایات مشابه یا مخالف و یا تحقیق موضوعی در منابع روایی متعدد در‌ کمترین‌ زمان‌، به کمک پژوهشگران و حدیثپژوهان آمد و فـضای گـستردهای را فـراسوی علاقهمندان به‌ روایات‌ اهل بیت(ع) گشود.

یکی از این تولیدات رایـانهای، «جامع الأحادیث 5/3» یا فرهنگ جامع روایات پیامبر اکرم‌(ص) و اهل‌ بیت‌(ع) است که برای تحقیقات حدیثی بسیار راهگشا و مفید اسـت و مـنابع روایـی ارزنده‌ و قابلیتهای‌ پژوهشی‌ خوبی را در دسترس استفاده کاربران و محققان حدیثپژوه قرار داده اسـت.

پیـشینه

پیش از‌ آنکه‌ به‌ معرفی بخشهای مختلف این نرمافزار روایی بپردازیم، گذری بر پیشینه تولید این بـرنامه در‌ مـرکز‌ تـحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى خواهیم داشت. اصولاً تولید نرمافزارهای حدیثی و کتابخانههای الکترونیکی بـایسته‌ در‌ ایـن‌ حـوزه، همواره از اولویتهای کاری این مرکز بوده و هست.

عرضه کتابخانههای الکترونیکی: بحار الأنوار‌، وسائل‌ الشـیعه و کتـب اربـعه در سال‏هاى نخست دهه هفتاد، نقطه آغاز این حرکت مقدس‌ بود‌ که‌ بحمدالله مورد تـوجه و اسـتقبال مخاطبان قرار گرفت. پس از این، مجموعه‏اى از کتاب‏هاى روایى شیعه‌ در‌ برنامهاى تحت عنوان «معجم الفاظ نـور 1» کـه در مـحیط DOS سامان یافته‌ بود‌، تحولى‌ بزرگ در تهیه و تولید رایانهای منابع حدیثى به شمار مى‏رفت.

نـرمافزار نـور 2 (جامع الأحادیث)، گام‌ دیگری‌ بود‌ که این تحول شگرف را به اوج خود رساند و در واقـع، مـهم‏ترین‌ مـحصول‌ روایی مرکز در این باره به شمار میرفت و منابع ارزشمندی را در خود جای داده بود‌. این‌ برنامه شـامل: 181 عـنوان کتاب در 428 جلد بود و به عنوان اولین‌ نرم‏افزار‌ حدیثى در محیط ویندوز عرضه گـردید. ویـژگیهایی‌ نـظیر‌: حجم‌ بالاى اطلاعات، کیفیت محتوایى از قبیل اِعراب‌ و دقت‌، عرضه قابلیت‏هاى مختلف فنى در بخش جستجو و نـمایش بـه هـمراه دیگر مزایاى این‌ نرم‏افزار‌، موجب شد تا این برنامه‌ از‌ سال 1379‌ تا‌ کنون‌ بـه عـنوان مهم‏ترین نرم‏افزار حدیثى مورد‌ استفاده‌ پژوهشگران علوم اسلامى قرار گیرد. این برنامه که در مراحل مختلف، ارتقاهاى‌ جزئى‌ فـنى و مـحتوایى یافته است، بعدها با‌ عنوان نرم‏افزار نور 5/2 شناخته‌ شد‌.

گفتنی است کـه نـیاز کاربران‌ عمومى‌ به احادیث و عدم آشنایى ایشـان بـا مـتون عربى موجب گردید تا مرکز به‌ تـولید‌ نـرم‏افزار

ره آورد نور » پاییز 1390 – شماره 36 (صفحه 36)


«گنجینه روایات نور» که‌ در‌ واقع‌، مشتمل بر روایات‌ ترجمهشده‌ به زبان فارسی بودند‌، اقـدام‌ نـماید. هدف از تولید این نرم‏افزار، عرضه تـمام کتـب حدیثى داراى تـرجمه فـارسی بـود‌. 233‌ عنوان کتاب در قالب 381 جلد‌ با‌ مـوضوعات مـختلف‌، محتواى‌ این‌ کتابخانه حدیثى را تشکیل‌ مى‏دادند. امکان مشاهده ترجمه احادیث به زبـان فـارسی و مقایسه همزمان آن با متن عربی، از‌ قـابلیتهای‌ ویژه این گنجینه بـزرگ روایـی است‌.

دلایل‌ تولید‌ جامع‌ الأحـادیث‌ 5/3

مـحتویات علمی و فنی‌ نرم‏افزارهاى‌ نور5/2 و گنجینه روایات نور، بخش قابل توجهى از نیاز کاربران تخصصى و عـمومى را بـه یک کتابخانه‌ دیجیتال‌ حدیثی‌ برطرف نـمود؛ ولى انـگیزهها و نـیازهای متعددی باعث‌ شـد‌ کـه‌ مرکز‌ تحقیقات‌ کامپیوتری‌ عـلوم اسـلامی نسبت به ارتقا و تکمیل نسخههای موجود و در نهایت، تولید جامع الأحادیث 5/3 مبادرت ورزد. این انگیزهها و دلایـل عـبارتاند از:

ـ جمعآوری کتاب‏هاى حدیثى عرضه شده در بـرنامه‌ نـور 5/2 و ترجمه‏هاى ارائه شـده در گـنجینه روایات نـور؛

ـ افزودن برخى منابع روایى جـدید که پیش‏تر در نرم‏افزار نور 5/2 یا گنجینه روایات نور عرضه نشده بود؛

ـ اضافه کردن شروح روایى، به‏ویژه‌ حجم‌ وسیعى از شـروح کتـب اربعه به برنامه؛

ـ افزودن برخى قـابلیت‏هاى فـنى نـوین که در نـسخه‏هاى جـدید برنامه‏هاى نور فـراهم گـردیده و نرم‏افزار نور 5/2 فاقد آن‏ها بود، از قبیل: انتقال به‌ محیط‌ Word و نمایش چند سندى کتابها و نتایج جستجو؛

ـ افـزودن مـقدمه‏ها و مـؤخره‏هاى کتابهایى که در نرم‏افزار نور 5/2 وجود نداشته است.

مـحتوای عـلمی و امـکانات فـنی

نـرمافزار‌ جـامع‌ الأحادیث 5/3 را در سه محور‌ کلی‌ میتوان معرفی نمود:

الف ـ محتوای علمی و معرفی کتب استفاده شده در برنامه؛

ب ـ قابلیتهای فنی و پژوهشی؛

ج ـ کتابشناسی.

الف ـ محتوای علمی

جامع الأحادیث 5/3، دربردارنده متن کامل‌ 427‌ عنوان کـتاب در 1142‌ جلد‌، شامل منابع روایی شیعه به همراه ترجمه و شرح در موضوع: ادعیه و زیارات، اخلاق، تاریخ، تفسیر، جوامع حدیثی، فقه، فضایل، کلام و رجال است. برخی از این کتب که بعضاً دارای ترجمه‌ و شرح‌ نـیز هـستند، به شرح ذیل است:

صحیفه سجادیه، مصباح الشریعه، توحید مفضل، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، طب الرضا(ع)، طب الأئمه، إعتقادات الإمامیه، الغارات، بصائر الدرجات، اصول کافی، الکافی، بحار الأنوار‌، قـصص‌ الأنـبیاء، تحف‌ العقول، الغیبه، کامل الزیارات، الأمالی، الخصال، عیون أخبار الرضا(ع)، کمال الدین، المحاسن، تفسیر قمی، علل الشرائع، نهج‌ البلاغه، الإرشاد، الأمالی، ثواب الأعـمال، تـصنیف غرر الحکم و درر الکلم، فقه‌ القـرآن‌، الإحـتجاج‌، مشکات الأنوار، اللهوف، کشف الغمه، المؤمن، الزهد، ریاض السالکین، جامع أحادیث الشیعه، الرجال، الفهرست، مکاتیب الرسول و مکاتیب ‌‌الأئمه‌(ع).

در این نرمافزار همچنین 10 دوره لغتنامه فارسی و عـربی در 62 جـلد ارائه‌ شده‌ که‌ بـا واژگـان متون برنامه مرتبط شدهاند و کاربر میتواند معنای واژه دلخواه خویش را در آنها‌ بجوید. این منابع عبارتانداز: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، قاموس قرآن، المفردات فی‌ غریب القرآن، کتاب العین‌، لسان‌ العرب، مـجمع البـحرین، فرهنگ ابجدی، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن.

هدف از تولید نرم‏افزار «جامع الأحادیث 5/3»، عرضه مجموعه کاملى از مصادر حدیثى شیعه به همراه ترجمه‏ها و شرح‏هاى نگاشتهشده بر این مصادر‌ است. از نظر دستاندرکاران تهیه و تـولید ایـن برنامه، در خـصوص فهرست این مصادر ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد که عبارتاند از:

ـ منابعِ گزینش شده یا جزء مصادر روایى‏اند، یا‌ تـرجمه‌ و یا شرح بر این مصادرند. برخى از کتاب‏هاى فقهى، کلامى، تاریخ و غیره که

ره آورد نور » پاییز 1390 – شماره 36 (صفحه 37)


غالباً مـربوط بـه قـرن پنجم و پیش از آن مى‏باشند نیز به جهت دوره زمانى تألیف و حجم روایات‌، در‌ زمره مصادر روایى به شمار رفته‏اند.

ـ برخى از کتب نـرم‏افزار ‌ ‌نـور 5/2، از جمله تعدادى از آثار شیخ مفید(ره) که حجم روایات آن‏ها بسیار پایین بوده، از برنامه حذف‌ شده‏اند‌. مـجموعه آثـار کامـل شیخ مفید(ره) در کتابخانه اختصاصى ایشان در دسترس علاقه‏مندان قرار گرفته است.

ـ در انتخاب کتاب‏ها تلاش شده اسـت تا از سویى پژوهشگران فهرست مصادر را‌ در‌ اختیار‌ داشته باشند و به عنوان مرجعى‌ قابل‌ اتـکا‌ بتوانند به برنامه اسـتناد نـمایند و از سوى دیگر، دانشجویان و علاقه‏مندان حدیث نیز ترجمه‏ها و شرح‏هاى مصادر اصلى را در اختیار داشته باشند‌ تا‌ در‌ ترجمه و فهم محتواى احادیث دچار مشکل نشوند و برنامه‌ تولیدى‌، نیازهاى اقشار مختلف علاقه‏مند به مطالعات حدیثى را بـرآورده نماید.

ب ـ امکانات فنی و پژوهشی

امکانات فنی و قابلیتهای تحقیقاتی این برنامه‌ را‌ میتوان‌ در پنج محور: نمایش، جستجو، کتب مرتبط و آیات در کتب‌ و حدیث مورد بررسی قرار داد:

1. نمایش

در این بخش، فهرست و متن کامل کتب بـرنامه در دسـترس کاربر قرار‌ گرفته‌ است‌. محقق به کمک امکانات پژوهشی موجود در بخش نمایش میتواند به‌ کاوش‌ در متون برنامه اقدام نماید؛ قابلیتهایی چون: فهرست درختی عناوین کتب و فصول آنها، فهرست گزینشی عـناوین‌ و فـصول‌ مباحث‌ کتب، محدود کردن دامنه نمایش کتب، دسترسی به مطلب مورد نظر از‌ طریق‌ درج‌ شماره جلد و صفحه، جستجوی فعال در متن جاری جهت یافتن کلمه دلخواه، و استفاده از‌ ابزارهای‌ تحقیقاتی‌ مـانند: نـمایهزنی بر متن، حاشیهنویسی در متن، علامت گذاری و رنگی کردن متن.

یکی از‌ مهمترین‌ امکانات این بخش، قابلیت دامنه محتوایی است که به وسیله آن میتوان به‌ محدود‌ کردن‌ کتب برنامه بر اسـاس مـعیارهایی چـون: کتاب، مؤلف، موضوع، زبان، جـلد یـا قـرن مبادرت‌ نمود‌. ویژگی دیگر این قسمت، امکان ایجاد کردن دامنه یا مجموعه جدید به برنامه‌ است‌. این‌ قابلیت، از امکانات جدیدی اسـت کـه بـه برنامههای نور افزوده شده است؛ مثلاً کاربر مـیتواند‌ بـا‌ ایجاد دامنه جدیدی چون: «طب» کتبی را که با این عنوان مرتبط‌ هستند‌، در‌ یک جا جمع نماید و تحقیقات خود را در مـوضوع و دامـنه انـتخابی سامان بخشد.

2. جستجو

صفحه‌ جستجو‌ در‌ این برنامه نسبت به نـسخههای قبلی، تغییر اساسی یافته است. ضمن سادهسازی‌ محیط‌ جستجو، قابلیتهای مفیدی نیز به منظور انجام کاوش مطلوب و جـستجوی سـاده و پیـشرفته در متون برنامه برای‌ کاربر‌ فراهم آمده است. چنانچه جستجوی پیشرفته در بـرنامه فـعال شود، محقق میتواند‌ به‌ جستجوی کلمه یا کلمات خاص با امکانات‌ متنوعی‌ چون‌ جستجوی همه یـا یـکی از کـلمات مورد‌ نظر‌ اقدام نماید.

از ویژگیهای کاربردی بخش جستجو، دامنه است که بـه کـمک آنـ‌ میتوان‌ دامنه جستجو را به مواردی‌ چون‌: متن، مقدمه‌ و پاورقی‌ محدود‌ نماید. همچنین میتوان حـوزه جـستجو را‌ بـه‌ عناوینی مانند: احادیث، سرفصلها (عناوین)، سند احادیث،

ره آورد نور » پاییز 1390 – شماره 36 (صفحه 38)


آیات، شعرها و بیانات محدود کرد‌ و پژوهش‌ خـود را در حـیطه مشخصشده سامان‌ داد؛ بنابراین، اگر کاربر‌ محدوده‌ جستجو را به «احادیث» اختصاص‌ دهد‌ و بقیه را از مـحدوده جـستجو خـارج کند، کلمه جستجوشده فقط در متن احادیث‌ مورد‌ بازیابی قرار میگیرد و پاسخهای مربوط‌ به‌: سـرفصلها‌، سـند احادیث، آیات‌ و بیانات‌، در فهرست پاسخها نمیآیند‌ و پاسخهای‌ ارائهشده به دامنه انتخابی، یعنی مـتن احـادیث مـنحصر خواهد بود.

قابلیت «گروهبندی» این امکان‌ را‌ برای کاربر فراهم میسازد تا بعد‌ از‌ جستجوی کلمه‌ مـورد‌ نـظر‌ خود، تمامی پاسخهای یافتشده‌ مربوط به یک کتاب روایی را به طور یـکجا جـمع کـند و فهرست کتب را که‌ در‌ پنجره پاسخها آمده، به عناوین غیر‌ تکراری‌ از‌ کتب‌ محدود‌ نماید و کاربر بـتواند‌ مـجلدات‌ مـربوط به هر کتاب را که مشتمل بر پاسخ مورد نظر کاربر است، در پنـجرهای مـجزا‌ مشاهده‌ نماید‌.

3. کتب مرتبط

«کتب مرتبط»، امکان ارتباط بین‌ کتاب‏ها‌ و شرح‌ یا‌ ترجمه‌ آن‏ها‌ را فراهم مى‏کند. ایـن بـخش، از دو قسمت‏ اصلى تشکیل شده است؛ آن دسته از کتب برنامه که داراى شرح یا ترجمه هستند، در پنـجره‏ای مـستقل نمایش‌ داده مى‏شوند. هر یک از عبارات متن که داراى شرح یا تـرجمه بـاشند، بـا علامتى ویژه مشخص شده‏اند و با کلیک کردن بر این علامت‏ها، شـرح یا تـرجمه‏ مربوط به عبارت‌ جارى‌ در پنجرهای دیگر به نمایش درمى‏آید تا کاربر بتواند بـهآسانی بـه ترجمه یا شرح مرتبط بـا مـتن انتخابی دسـترسی داشـته و بـه ساماندهی پژوهش خویش بپردازد.

چنانچه یـک کـتاب دارای‌ دو‌ یا چند ترجمه و یا شرح باشد، این قابلیت برای محقق فـراهم آمـده تا بتواند ترجمه یا شرح دلخـواه خود را انتخاب کند و رونـد‌ تـحقیق‌ را در متن انتخابی دنبال‌ نماید‌. در صـورتی کـه همه ترجمه ها یا شروح انتخاب شوند، تمامی آنها در پنجرهای واحد قابل دسترس بـوده و کـاربر میتواند نسبت به انتخاب کـتاب دلخـواه‌ خـویش‌ مبادرت ورزد و بهراحتی از‌ کـتابی‌ بـه کتاب دیگر منتقل شـود و پژوهـشی مطلوب را به انجام رساند.

4. آیات در کتب

در این بخش، ارتباط بین آیات و متن کتب فراهم آمده اسـت کـه دارای دو قسمت «نشانی‌» و «جستجو‌» است. در قسمت نـشانی، چـنانچه محقق، بـه عـنوان مـثال، آیه اول سوره حمد را انـتخاب نماید، در پنجرهای مستقل تمامی کتبی که این آیه در آنها به کار رفته، به‌ همراه‌ نـشانی جـلد‌ و صفحه مربوطه فهرست میشوند و متن اجـمالی پاسـخهای مـرتبط بـا آیـه انتخابی نیز در قـسمتی دیـگر به نمایش‌ درمیآید.

اما چنانچه قسمت «جستجو» فعال باشد، کاربر میتواند کلمه یا‌ عبارت‌ مورد‌ نـظر خـود را کـاوش نماید. در این صورت، تمامی آیاتی که مـشتمل بـر کـلمه یـا عـبارت مـذکور ‌‌است‌، فهرست شده و در پنجرهای دیگر فهرست کتب و نشانی دقیق جلد و صفحهای که شامل‌ کلمه‌ یا‌ عبارت قرآنی مزبور است، در دسترس کاربر قرار میگیرند. یکی از کاربردهای بخش «آیـات در‌ کتب»، امکان کشف روایات تفسیری یا فهم دیدگاه معصومین(ع) در خصوص آیات قرآن‌ است. این ویژگی، علاوه‌ بر‌ استفاده در علم حدیث، نیاز قرآنپژوهان را نیز در موضوعات مختلف بهخوبی برآورده میسازد.

5. حدیث

پژوهـشگران بـرای ساماندهی تحقیقات حدیثی خود، به امکاناتى نظیر: مشاهده احادیث کتب در کنار یکدیگر، مقایسه‌ روایات مشابه‏، بررسى سند احادیث‏ و آگاهى از اسناد بازسازىشده، نیازمند هستند. این قابلیتها در قالب برگه «حدیث» در اخـتیار مـحققان قرار گرفته است. از این رو، کاربر هنگام مطالعه متن در‌ قسمت‏هاى‌ دیگر برنامه، براى مشاهده احادیث مشابه و اسناد بازسازىشده هر حدیث، میتواند روى حدیث مورد نـظر کلیک راسـت کرده، گزینه «احادیث مشابه‏» یا «اسناد بـازسازى شـده‏» را انتخاب کند و روند پژوهش‌ خود‌ را در بخش مربوطه دنبال نماید.

برگه «حدیث‏»، از دو قسمت: «احادیث مشابه‏» و «اسناد بازسازى شده‏» تشکیل شده است که به ترتیب، به «مـقایسه و بـررسى احادیث مشابه» و «ارائه اسناد‌ بـازسازى‌ شـده» اختصاص دارد. اطلاعات قسمت «احادیث مشابه‏» به همت متخصصان فنى مرکز با استفاده از فناورى‏هاى روز پردازش زبان طبیعى‏ (NLP)، به صورت ماشینى به دست آمده و در این‌ برنامه‌ به‌ صورت آزمایشى‏ ارائه شده‏اند. عملیات‌ بازسازى‌ اسـناد‌ نـیز پیش‏تر توسط پژوهشگران رجالى مرکز نور با صرف وقت و هزینه بسیار به صورت تخصصى بر روى اسناد کتب اربعه‏ و کتاب‌ وسائل‌ الشیعه‏‌، در قالب نرم‏افزار تخصصى رجال (درایه النور 2/1) انجام‌ شده‌ که در این برنامه، قـسمتى از این اطـلاعات ارائه گردیده اسـت.

قابلیتهای جدید برنامه

برخی از قابلیت‏هایى را که‌ به‌ برنامه‌ جامع الأحادیث ‏5/3 افزوده شده و در نسخههای پیشین وجود نداشته، مـى‏توان‌ به موارد زیر اشاره کرد. گفتنی است که برخی از این امکانات، به تـناسب نـوع بـرنامه در سایر‌ نرمافزارهای‌ جدید‌ نور نیز گنجانده شده است:

ره آورد نور » پاییز 1390 – شماره 36 (صفحه 39)


ـ تغییر اندازه صفحه نمایش در نمایشگرهاى‌ مختلف‌؛

ـ انتقال مطالب بـه ‌ ‌صـورت مستقیم به پرونده‏هاى word؛

ـ نمایش هم‏زمان و مرتبط متن با ترجمه‏ها و شروح؛

ـ جستجو‌ از‌ طریق‌ ریشـه کلمـات؛

ـ سـاده‏سازى محیط جستجو؛

ـ امکان نمایش چند سندى در بخش «نمایش‌» و «جستجو‌»؛

ـ استفاده‌ از فهرست گزینشى براى جستجوى سـریع در عناوین فهرست کتب؛

ـ اضافه شدن قابلیت جستجوى‌ برخط‌ (Find‌) در قسمت‏هاى مختلف؛

ـ افزایش قابل تـوجه کتابهاى لغت؛

ـ نمایش یا عـدم نـمایش اعراب، سرصفحه‌ و پاورقی‌؛

ـ مشابه‏یابى روایات که با انتخاب هر حدیث از پنجره راست، احادیث مشابه آن‌ به‌ ‏صورت‌ خودکار شناسایى شده و به همراه نشانی، سند و درصد شباهت، در پنجره چپ نمایش داده‌ مى‏شود‌. این قـابلیت جدید، امکان مقایسه روایات مشابه را فراهم میسازد و به کشف مطالب‌ جدید‌ در‌ حوزه فهم معانی احادیث کمک شایانی میکند؛

ـ بازسازی سند احادیث کتب اربعه و وسائل الشیعه، مشتمل‌ بر‌: تحویل، تعلیق، عطف، ضـمیر و… . در این قـسمت اسنادى که در اصل کتاب‌ به‏‌ صورت‌ سند عادى نبوده و مشتمل بر تحویل، تعلیق و موارد مشابه بوده‏اند، با عنوان اسناد بازسازىشده در‌ کنار‌ اسناد‌ اصل کتاب نمایش داده مى‏شوند.

ج ـ کتابشناسی

این قسمت شامل: اطلاعات کامـل کتـاب‏شناسى‌، نسخه‏شناسى‌ کتب برنامه و زندگینامه مؤلفان آن‏ها است. محقق در این بخش میتواند ضمن مشاهده تصویر روی جلد‌ کتاب‌، به اطلاعات ارزشمندی درباره نسخه به کار رفته در برنامه و نیز به‌ دانستنیهایی‌ چـند در خـصوص کتاب و مؤلفان آنها دست‌ یابد‌.

جامع‌ الأحادیث 5/3 در یک نگاه

ـ متن کامل 427‌ عنوان‌ کتاب در 1142 جلد، شامل منابع روایی شیعه به همراه ترجمه و شرح در‌ موضوع‌: ادعیه و زیارات، اخلاق، تاریخ، تفسیر‌، جـوامع‌ حـدیثی، فـقه‌، فضایل‌، کلام‌ و رجال؛

ـ مشاهده تـرجمهها و شـروح در کـنار‌ متن‌ کتاب اصلی؛

ـ قابلیت دسترسی به روایات مشابه و مقایسه بین آنها؛

ـ بازسازی سند‌ احادیث‌ کتب اربعه و وسائل الشیعه، مشتمل بر‌: تـحویل، تـعلیق، عـطف، ضمیر‌ و…؛

ـ سادهسازی‌ محیط جستجو (ارائه جستجوی همزمان‌ ترکیبی‌، الگـو و ریـشه)؛

ـ جستجو از طریق ریشه کلمات؛

ـ دسترسی به تفسیر آیات در دامنه‌ احادیثِ‌ عرضهشده؛

ـ ذخیره دامنههای تعریفشده از‌ سوی‌ کاربر‌ در محیط: نمایش‌، جـستجو‌ و آیـات در کـتب؛

ـ متن‌ کامل‌ 10 دوره لغتنامه عربی و فارسی در 62 جلد با قابلیت جستجو.

 

مطالب مرتبط

نظرات شما

قالب ووکامرس